Zatvoreno do sledeće sezone

Trenutne cene su važeće do 30.09.2024.

Poručite online ili nas pozovite da otvorimo radnju ako je potrebno.

Politika privatnosti sajta Snowboardshop.rs

Zaštita privatnosti

Snowboardshop.rs u vlasništvu privrednog društva THE KONTZEPT d.o.o. (u daljem tekstu „sajt” ili „veb-sajt”) štiti privatnost posetilaca u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Svi podaci koje korisnik podeli sa sajtom neće se prosleđivati trećoj strani, osim ako nije drugačije utvrđeno uslovima korišćenja sajta ili uz saglasnost korisnika.

Sajt može u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja sajta (isključivo podaci o računaru i pružaocu usluga povezivanja na Internet) ili podatke unesene u postupku naručivanja proizvoda/usluga ili registracije.

Sajt se obavezuje da lične podatke poput imena i prezimena i email adrese neće obrađivati ni distribuirati u druge svrhe bez korisnikovog dopuštenja, osim demografskih podataka korisnika, ali ne odajući pritom lične podatke. Podaci, izuzimajući lične podatke, mogu biti korišćeni u cilju anonimne statističke obrade podataka.

Sajt se obavezuje da će, u skladu s propisima Republike Srbije, čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja uslova korišćenje portala ili nezakonitih radnji korisnika.

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti navodi našu praksu prilikom obrade informacija koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca („Lični podaci“).

A) Opšte informacije

Ova Izjava o privatnosti se odnosi na lične podatke koje dostavite privrednom društvu THE KONTZEPT d.o.o. (u daljem tekstu „THE KONTZEPT d.o.o.”) ili koji su izvedeni iz ličnih podataka kao što će to biti navedeno u nastavku. Upotreba informacija kao i sve informacije koje se prikupe pomoću kolačića ili drugih tehnologija za praćenje na internetu podležu obelodanjivanju i opcijama koje obezbeđuje THE KONTZEPT d.o.o..

Rukovalac podataka sa sajta Snowboardshop.rs je kompanija THE KONTZEPT d.o.o. ul. Gospodska br. 15, 11080 Beograd. U slučaju registracije na ovom veb-sajtu, rukovalac podataka je prikazan u izjavi o privatnosti.

THE KONTZEPT d.o.o. obrađuje lične podatke obezbeđene u okviru ove Izjave isključivo na način definisan u ovoj Izjavi o privatnosti. Dodatne informacije se mogu naći u odeljcima B i C u nastavku.

Ako je obrada vaših ličnih podataka zasnovana na zakonskom ovlašćenju, u odeljku B u nastavku možete naći informacije o ličnim podacima koje obrađuje THE KONTZEPT d.o.o. kao i o svrhama njihovog korišćenja.

Ako je potreban pristanak za obradu vaših ličnih podataka, detaljnije informacije možete naći u odeljku C u nastavku.

Period obrade ličnih podataka

Kada THE KONTZEPT d.o.o. obrađuje i koristi vaše lične podatke u skladu sa zakonom (pogledajte odeljak B u nastavku) ili uz vaš pristanak (pogledajte odeljak C u nastavku), THE KONTZEPT d.o.o. će čuvati vaše lične podatke samo dok je to potrebno u dole navedene svrhe ili sve dok ne budete imali primedbu na korišćenje vaših ličnih podataka od strane THE KONTZEPT d.o.o, odnosno do kada THE KONTZEPT d.o.o. ima zakonski interes za korišćenje vaših ličnih podataka ili sve dok ne povučete svoj pristanak, odnosno kada ste dali svoj pristanak da THE KONTZEPT d.o.o. koristi vaše lične podatke.

Međutim, kada THE KONTZEPT d.o.o. ima zakonsku obavezu da duže zadrži vaše lične podatke ili kada su vaši lični podaci potrebni THE KONTZEPT d.o.o. kao dokaz uz tužbu ili da se odgovara na tužbe, THE KONTZEPT d.o.o. će zadržati vaše lične podatke do završetka relevantnog perioda zadržavanja ili do okončanja postupaka pokrenutih po tim tužbama.

Ustupanje Vaših podataka i davanje pristanka i dostavljanje bilo kojih ličnih podataka THE KONTZEPT d.o.o. u okviru ove Izjave u potpunosti je dobrovoljno, po pravilu, nema štetnih efekata po vas ako se odlučite da ne date pristanak ili ne dostavite lične podatke. Međutim, postoje okolnosti u kojima THE KONTZEPT d.o.o. ne može da preduzme određene korake bez određenih ličnih podataka, npr. kada su ti lični podaci neophodni za obradu vaših porudžbina ili za obezbeđivanje pristupa veb ponudi ili biltenu. U tim slučajevima, nažalost neće biti moguće da vam THE KONTZEPT d.o.o. obezbedi ono što ste zahtevali bez relevantnih ličnih podataka.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

U bilo kom trenutku od THE KONTZEPT d.o.o. možete zahtevati informacije o tome koje lične podatke THE KONTZEPT d.o.o. obrađuje u vezi s vama, te zahtevati ispravku ili brisanje tih ličnih podataka. Međutim, uzmite u obzir da THE KONTZEPT d.o.o. može da izbriše vaše lične podatke samo ako ne postoji zakonska obaveza niti relevantno pravo THE KONTZEPT d.o.o. da ih zadrži.

Ne zaboravite da ako zahtevate da THE KONTZEPT d.o.o. izbriše vaše lične podatke, nećete moći da nastavite s korišćenjem bilo koje usluge THE KONTZEPT d.o.o. koja zahteva da THE KONTZEPT d.o.o. koristi vaše lične podatke.

Ako THE KONTZEPT d.o.o. koristi vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka ili u cilju realizacije ugovora sklopljenog s vama, od THE KONTZEPT d.o.o. možete naknadno da zahtevate kopiju ličnih podataka koje ste dostavili THE KONTZEPT d.o.o. U tom slučaju, obratite se na e-mail adresu, navedenu u uslovima korišćenja sajta i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaš zahtev odnosi, format u kojem želite da Vam budu dostavljene te informacije, kao i da li želite da ti lični podaci budu poslati vama ili drugom primaocu.

THE KONTZEPT d.o.o. će pažljivo razmotriti vaš zahtev i posavetovati se s vama o tome kako da vaš zahtev ispuni na najbolji način.

Pored toga, THE KONTZEPT d.o.o. možete zatražiti da ograniči dalju obradu vaših ličnih podataka u bilo kom od sledećih slučajeva: (i) ako navedete da su lični podaci koje THE KONTZEPT d.o.o. ima o vama netačni (ali samo kada THE KONTZEPT d.o.o. zahteva proveru tačnosti relevantnih ličnih podataka), (ii) ako ne postoji zakonski osnov da THE KONTZEPT d.o.o. obrađuje vaše lične podatke i ako zahtevate da THE KONTZEPT d.o.o. ograniči dalju obradu vaših ličnih podataka, (iii) ako THE KONTZEPT d.o.o. više nisu potrebni vaši lični podaci, a vi tvrdite da vam je potrebno da THE KONTZEPT d.o.o. zadrži te podatke da biste se pozvali na ili ostvarili svoja zakonska prava ili da biste odgovorili na tužbu treće strane ili (iv) ako ne pristajete na to da THE KONTZEPT d.o.o. obrađuje vaše lične podatke (na osnovu zakonskog ovlašćenja ili interesa THE KONTZEPT d.o.o. kao što je navedeno u odeljku B u nastavku) tokom perioda koji je potreban da bi se utvrdilo da li THE KONTZEPT d.o.o. ima relevantan interes ili zakonsku obavezu da obrađuje vaše lične podatke.

Pravo na podnošenje žalbe

Ako smatrate da THE KONTZEPT d.o.o. ne obrađuje vaše lične podatke u skladu sa zahtevima navedenim u ovoj Izjavi ili važećim zakonima o zaštiti podataka u Republici Srbiji, Vi u bilo kom trenutku možete da podnesete žalbu telu za zaštitu podataka u Republici Srbiji gde THE KONTZEPT d.o.o. ima registrovano sedište ili nadležnom organu zemje u kojoj živite.

B) Slučajevi kada THE KONTZEPT d.o.o. koristi moje lične podatke na osnovu zakona

THE KONTZEPT d.o.o. može obrađivati Vaše podatke u sledećim slučajevima, a u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka Republike Srbije.

 1. Ako naručite robu ili usluge od THE KONTZEPT d.o.o., THE KONTZEPT d.o.o. će koristiti lične podatke koje navedete u narudžbenici ili obrascu za registraciju (obično podskup koji čine vaše ime, adresa elektornske pošte, broj telefona, naziv i adresa kompanije, vaša funkcija i uloga, a ako je potrebno izvršiti plaćanje THE KONTZEPT d.o.o. – JMBG, broj kreditne kartice ili podaci banke) isključivo u cilju obrade vaše narudžbine ili obezbeđivanja zahtevane robe ili usluge. To može da uključuje preduzimanje neophodnih koraka pre sklapanja ugovora, odgovore na upite koje ste poslali i obezbeđivanje informacija o slanju robe i ispostavljanje računa za vas i obradu ili obezbeđivanje povratnih informacija od korisnika i podrške. To takođe može da uključi podatke konverzacije koje aktivirate na stranici Snowboardshop.rs, preko obrazaca za kontakt, e-poruke ili telefonom. U ovoj Izjavi o privatnosti „roba i usluge“ uključuju web usluge, ponude robe ili artikala iz asortimana THE KONTZEPT d.o.o., studije, uputstva i događaje koje organizuje THE KONTZEPT d.o.o.
 2. Ako koristite studije, uputstva ili pratite događaje koje organizuje THE KONTZEPT d.o.o., THE KONTZEPT d.o.o. Vas može putem elektornske pošte obaveštavati i o pretplatama na naše usluge, a takođe možemo komunicirati telefonom u slučaju reklamacija korisnika ili u cilju istrage sumnjivih transakcija. Vašu adresu e-pošte možemo koristiti za potvrdu otvaranja naloga, slanje obaveštenja o plaćanjima, slanje informacija o promenama naših proizvoda i usluga i slanje obaveštenja i drugo obelodanjivanje informacija u skladu sa zakonskom obavezom. Po pravilu, korisnici se ne mogu odjaviti u slučaju ovih saopštenja koja nisu povezana s marketingom, već su potrebna za relevantni poslovni odnos. Po pitanju tipova komunikacije vezanih za marketing (tj. e-pošte i telefonskih poziva), mi ćemo vam, (i) kada je to zakonska obaveza, pružati te informacije samo kada ste dali saglasnost i (ii) pružiti priliku da se odjavite ako više ne želite da od nas primate marketinški sadržaj. Možete se odjaviti iz gorenavedenog u bilo kom trenutku slanjem zahteva e-mailom na adresu office@thekontzept.rs.

Obezbeđivanje usaglašenosti s propisima

THE KONTZEPT d.o.o., te proizvodi, tehnologije koje prodaje i usluge koje pruža, podležu zakonima o izvozu većeg broja zemalja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakone Evropske unije i njenih članica i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrđujete da je, u skladu s važećim zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i embargom koje su uvele ove zemlje, THE KONTZEPT d.o.o. u obavezi da preduzme mere kako bi onemogućio entitetima, organizacijama i stranama, navedenim na listama sankcionisanih strana koje su izdali državni organi, da pristupe određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama putem web stranica THE KONTZEPT d.o.o. ili drugih načina isporuke koje kontroliše. To može da uključuje (i) automatske provere svih podataka o registraciji korisnika na osnovu ove izjave i drugih informacija koje korisnik navede o svom identitetu u odnosu na važeće liste sankcionisanih strana; (ii) redovno ponavljanje tih provera svaki put kada se lista sankcionisanih strana ažurira ili kada korisnik ažurira svoje informacije; (iii) blokiranje pristupa uslugama i sistemima THE KONTZEPT d.o.o. u slučaju eventualnog podudaranja i (iv) kontaktiranje s korisnikom u cilju potvrde njegovog identiteta u slučaju eventualnog podudaranja.

Zakonski interes kompanije THE KONTZEPT d.o.o.

Svaki dolenavedeni slučaj upotrebe predstavlja zakonski interes THE KONTZEPT d.o.o. da obrađuje ili koristi vaše lične podatke. Ako niste saglasni sa ovim pristupom, možete da ne pristanete na obradu ili upotrebu vaših ličnih podataka od strane THE KONTZEPT d.o.o. kao što je navedeno u nastavku.

Upitnici i ankete

THE KONTZEPT d.o.o. vas može pozvati da učestvujete u popunjavanju upitnika i anketa. Ovi upitnici i ankete biće obično osmišljeni na takav način da se odgovori mogu dati bez unosa ličnih podataka. Ako bez obzira na to unesete lične podatke u upitnik ili anketu, THE KONTZEPT d.o.o. može da koristi te lične podatke kako bi poboljšao svoje proizvode i usluge.

Kreiranje anonimnih skupova podataka

THE KONTZEPT d.o.o. može da pretvori lične podatke navedene u okviru ove Izjave o privatnosti u anonimne skupove podataka, koji će se zatim koristiti za poboljšanje proizvoda i usluga THE KONTZEPT d.o.o. i njenih povezanih lica.

Snimanje poziva i ćaskanja u cilju unapređenja kvaliteta

U slučaju telefonskih poziva ili sesija ćaskanja, THE KONTZEPT d.o.o. može da snima te pozive (nakon što vas propisno o tome obavesti tokom tog poziva i pre početka snimanja) ili sesije ćaskanja u cilju poboljšanja kvaliteta usluga THE KONTZEPT d.o.o.

Slanje najnovijih informacija/traženje povratnih informacija

U okviru postojećeg poslovnog odnosa između Vas i THE KONTZEPT d.o.o isto Vas može obaveštavati, kada je to dozvoljeno u skladu sa propisima, o svojim proizvodima ili uslugama (uključujući webinare, seminare ili događaje) koji su slični ili povezani s proizvodima i uslugama koje pruža THE KONTZEPT d.o.o, a koje ste već kupili ili koristili. Pored toga, ako ste prisustvovali webinaru, seminaru ili događaju koji je organizovalo THE KONTZEPT d.o.o ili kupili proizvode ili usluge od THE KONTZEPT d.o.o, isto Vam se može obratiti radi obezbeđivanja povratnih informacija u cilju poboljšanja relevantnog webinara, seminara, događaja, proizvoda ili usluge.

Pravo odbijanja

U bilo kom trenutku možete da ne pristanete na upotrebu ličnih podataka od strane THE KONTZEPT d.o.o za gorenavedene svrhe tako što ćete se odjaviti slanjem zahteva na office@thekontzept.rs. U tom slučaju THE KONTZEPT d.o.o će prestati da koristi vaše lične podatke za gorenavedene svrhe (tj. u okviru gorenavedenog zakonskog interesa) i ukloniti ih iz svojih sistema, osim ako THE KONTZEPT d.o.o nema dozvolu da koristi lične podatke tog tipa u drugu svrhu navedenu u ovoj Izjavi o privatnosti ili ako THE KONTZEPT d.o.o utvrdi i dokaže uverljiv zakonski interes da nastavi sa obradom vaših ličnih podataka.

C) Slučajevi kada THE KONTZEPT d.o.o. koristi moje lične podatke na osnovu mog pristanka

THE KONTZEPT d.o.o.će koristiti vaše lične podatke kao što je dalje navedeno tek nakon što date svoj prethodni pristanak u relevantnim operacijama obrade. Svaka informacija o operaciji obrade u vezi s ličnim podacima povezana je s jednom izjavom o pristanku. Ako ponovo otvorite ovu Izjavu o privatnosti nakon što ste prvobitno dali jedan ili više pristanaka, videćete ne samo informacije u vezi s pristancima koje ste dali, već i punu izjavu o privatnosti.

Vesti o proizvodima i uslugama

U skladu sa odgovarajućom odredbom i uz vaš pristanak, THE KONTZEPT d.o.o.može da koristi vaše ime i prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte, broj telefona, naziv radnog mesta i osnovne informacije o vašem poslodavcu (naziv, adresa i industrijska grana) kao i profil interakcije na osnovu vaših prethodnih interakcija sa THE KONTZEPT d.o.o. (prethodne kupovine, učešća na webinarima, seminarima ili događajima ili korišćenje (web) usluga da biste bili obavešteni o najnovijim najavama proizvoda, ažuriranjima softvera, specijalnim ponudama i drugim informacijama o proizvodima i uslugama koje pruža THE KONTZEPT d.o.o. (uključujući marketinške biltene) kao i događajima koje organizuje THE KONTZEPT d.o.o, a u cilju prikazivanja relevantnog sadržaja na web stranicama. U vezi sa ovim marketinškim aktivnostima THE KONTZEPT d.o.o. može obezbediti heš tag ID korisnika društvenim mrežama kojima upravlja treća strana ili drugim veb ponudama (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ili Google), pri čemu se ova informacija zatim povezuje s podacima društvenih mreža ili sopstvenim bazama podataka web ponuda da bi vam se prikazale relevantnije informacije.

Kreiranje korisničkih profila

THE KONTZEPT d.o.o. vam nudi opciju da koristite njegove web ponude, uključujući forume, blogove i mreže povezane sa ovom web stranicom, koje zahtevaju da se registrujete i kreirate korisnički profil. Korisnički profili obezbeđuju opciju prikaza vaših ličnih podataka drugim korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, fotografiju, naloge na društvenim mrežama, adresu e-pošte ili poštansku adresu ili obe adrese, broj telefona, lična zanimanja, znanja i veštine i osnovne informacije o vašoj kompaniji.

Ovi profili se mogu odnositi na pojedinačnu web ponudu THE KONTZEPT.o.o. Međutim, uvek je vaš izbor koju od ovih dodatnih web ponuda koristite i vaši lični podaci im se prosleđuju tek nakon što im prvi put pristupite. Uzmite u obzir da bez vašeg pristanka, THE KONTZEPT d.o.o. ne može da kreirati korisničke profile, te neće biti u mogućnosti da vam ponudi takve usluge u slučaju kada je vaš pristanak zakonom propisan uslov da Vam se pruže te usluge.

U okviru bilo koje web ponude, osim samog omogućavanja pristupa, vaš profil se koristi za personalizaciju interakcije s drugim korisnicima (npr. pomoću funkcionalnosti slanja poruka ili praćenja) i od strane THE KONTZEPT d.o.o. za unapređenje kvaliteta komunikacije i saradnje preko tih ponuda i kako bi THE KONTZEPT d.o.o. obezbedio elemente gejmifikacije (gejmifikacija je proces uzimanja nečeg što već postoji, npr. web stranica, Enterprise aplikacija ili onlajn zajednica, i integrisanje mehanike igre u njih u cilju povećanja učešća, zainteresovanosti i lojalnosti). U najvećoj meri u kojoj to podržava relevantna veb ponuda, možete da koristite funkcionalnost relevantne veb ponude za određivanje informacija koje želite da delite.

Specijalne kategorije ličnih podataka

U vezi organizacijom događaja koji organizuje THE KONTZEPT d.o.o. te u vezi sa registracijom za događaj i obezbeđivanjem pristupa istom, THE KONTZEPT d.o.o. od vas može zatražiti informacije o vašem zdravlju u cilju identifikacije i pružanja pomoći licima sa invaliditetom ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom tokom događaja. Za sve takve informacije je potreban pristanak koji dajete u okviru ove Izjave.

Ne zaboravite da ako ne navedete informacije o invaliditetu ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom, THE KONTZEPT d.o.o. neće moći da preduzme bilo kakve odgovarajuće mere predostrožnosti.

Izrada profila za događaje

Ako se registrujete za događaj, seminar ili webinar THE KONTZEPT d.o.o, isto može podeliti osnovne informacije o učesniku (vaše ime i prezime, kompaniju i adresu e-pošte) s drugim učesnicima istog događaja, seminara ili webinara u svrhu komunikacije i razmene ideja.

Prosleđivanje vaših ličnih podataka ostalim trećim stranama

THE KONTZEPT d.o.o. nema ovlašćenje da prenosi vase lične podatke trećim licima bez vaše saglasnosti. Na vaš zahtev, kao što je navedeno u vašem odobrenju, THE KONTZEPT d.o.o. će preneti informacije o vama ili će iste uskratiti trećoj strani.

Povlačenje pristanka datog u okviru ove Izjave

U bilo kom trenutku možete da povučete pristanak dat u okviru ove Izjave odjavom na adresi office@thekontzept.rs. U slučaju povlačenja, THE KONTZEPT d.o.o. neće više obrađivati lične podatke koji su vezani za ovaj pristanak, osim ako ne bude zakonom obavezan da to radi. U slučaju da THE KONTZEPT d.o.o. ima zakonsku obavezu da zadrži vaše lične podatke, vaši lični podaci će biti izuzeti iz dalje obrade i zadržaće se samo tokom zakonom propisanog perioda. Međutim, bilo koje povlačenje nema uticaja na raniju obradu ličnih podataka od strane THE KONTZEPT d.o.o. do trenutka vašeg povlačenja. Nakon povlačenja prostanka više nećete biti u mogućnosti da kostite usluge THE KONTZEPT d.o.o.

Izmene politike privatnosti

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti ili dopuniti politiku privatnosti podataka, promene će biti objavljenje na ovoj strani.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, molimo vas da nam se obratite na jedan od sledećih načina:

 • slanjem e-maila na office@thekontzept.rs
 • telefonskim putem na broj 062287866
 • slanjem pošte na adresu:
  THE KONTZEPT d.o.o.
  Gospodska br. 15, 11080 Beograd, Zemun

Poslednja izmena: 18.11.2022.

0
  0
  Vaša narudžbina
  Korpa je trenutno praznaNastavi naručivanje